Zoeken
Perspectieven

Andere taken en rollen

Icon

Het werk van leraren hoeft zich niet te beperken tot de klas. Ook het ontwikkelen van lesmateriaal, meedoen met praktijkonderzoek in de school, meedenken over schoolbeleid of het ondersteunen van collega’s vanuit een expertrol kunnen bij het werk van leraren horen. Dat is goed te combineren met je rol als leraar in een klas.

Coördinator
Op elke school zijn mensen nodig die wat er gebeurt in de klaslokalen met elkaar verbinden. Denk bijvoorbeeld aan de coördinator onder-, midden- of bovenbouw. Of meer inhoudelijk, zoals de coördinator rekenen of taal, cultuur of techniek.

Gedragsspecialisten
Leraren die zich specialiseren in gedrag of leerproblemen (bijvoorbeeld door een master in Special Educational Needs), kunnen op een basisschool een belangrijke rol spelen. Zij ondersteunen zowel leerlingen als collega’s in het omgaan met gedrags- of leerproblemen.

Begeleider/coach
Ervaren leren kunnen hun expertise ook inzetten door aanstaande leraren (als opleider) of collega’s (als coach) te begeleiden. Ze kunnen ook als procesbegeleider ontwikkeling in school ondersteunen. In al deze rollen leg je verbindingen tussen het leren van leerlingen en het leren van volwassen professionals.

Onderzoeker
Sommige scholen of schoolbesturen hebben functies voor onderzoekers. Misschien heb je door een opleiding (een academische pabo of masteropleiding) interesse gekregen in onderzoek en heb je zelf een vraag die je zou willen onderzoeken. Wellicht heeft de schoolleiding een opdracht die ze door een onderzoeker in de school of binnen het schoolbestuur willen laten uitvoeren. Het kan ook leiden tot een interessante samenwerking met een hogeschool of universiteit.

Medezeggenschapsraad
Leden van de medezeggenschapsraad (of van de overkoepelende GMR) hebben een belangrijke taak op school: zij vertegenwoordigen hun achterban in het overleg met de schoolleiding en het bestuur en denken mee over het beleid van de school. Over sommige onderwerpen beslist de MR zelfs mee. In zo’n rol ontwikkel je een breder perspectief op schoolbeleid en draagt je daar actief aan bij.

Handreikingen en tips

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Handreikingen

Tips

Maak een afspraak met de HR-adviseur binnen jouw bestuur. Misschien heb je gerichte vragen, maar sparren over een idee kan ook altijd.

Zoek online naar een persoonlijkheidstest. Deze kan je een beter inzicht geven in je kwaliteiten en in welke soort functies bij je passen.

Heb je al een beeld van een specifieke rol of taak die je ambieert? Ga eens in gesprek met een leraar die al zo’n rol heeft. Wat maakt die combinatie aantrekkelijk? Welke specifieke kwaliteiten vraagt dat? Hoe heeft hij/zij die kwaliteiten ontwikkeld?

Oriënteer je eens op opleidingen die specifiek gericht zijn op specialistische rollen in scholen. Het volgen van zo’n opleiding kan weer nieuwe deuren en netwerken openen.

Breng onder woorden wat jouw specifieke expertise is en bespreek dat in je functioneringsgesprek. Vaak is dat voor jouw leidinggevende niet altijd duidelijk.

Aarzel niet om je leidinggevende een directe vraag te stellen: wat kan er hier op school?

Zoek contact met een leraar van een andere school, bijvoorbeeld via social media. Wat is er anders op die school? Hoe kunnen leraren zich daar ontwikkelen?

Zie loopbaanontwikkeling als een cadeau voor jezelf. Vraag jezelf af: waar kan ik mezelf blij mee maken?

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Handreikingen

Tips

Maak expliciet duidelijk wat er mogelijk is binnen het bestuur. Leg dit ook uit aan leraren die daar niet zelf over beginnen.

Benadruk dat de leraar altijd zelf het heft in handen heeft. Praten over stappen zetten kan altijd, het hoeft niet meteen concreet te worden (maar dat kan wel, natuurlijk!).

Stap over je angst heen dat goede mensen weg zullen gaan als je met ze praat over hun loopbaan. Als je ze niet stimuleert in hun ontwikkeling, gaan ze zeker weg.

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Handreikingen

Tips

Laat het jaarlijkse functioneringsgesprek niet alleen over lesgevende taken gaan. Start zelf het gesprek over loopbaanwensen en ambities van een leraar.

Ga in het functioneringsgesprek op zoek naar specifieke kwaliteiten die een leraar heeft, ook buiten het lesgeven. Bespreek hoe die kwaliteiten optimaal ingezet kunnen worden binnen de school.

Als leraren nieuwe taken en rollen pakken, bespreek dan welke specifieke kwaliteiten dat van hen vraagt. Hebben ze die al in huis? Wat vraagt nog ontwikkeling? Hoe kan die ontwikkeling vorm krijgen: door ondersteuning, opleiding of anders?.

Stap over je angst heen dat goede mensen weg zullen gaan als je met ze praat over hun loopbaan. Als je ze niet stimuleert in hun ontwikkeling, gaan ze zeker weg.

Perspectieven

Er kan vaak meer dan je denkt!