Zoeken

Privacy statement

Deze website wordt gehost door de VO-raad. Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de VO-raad.

De VO-raad hecht veel waarde aan de vertrouwelijkheid van uw gegevens en gaat zorgvuldig om met de verwerking hiervan. Daarnaast neemt de VO-raad passende maatregelen om uw gegevens te beschermen en beveiligen. De VO-raad verwerkt uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden, zoals het sturen van reclame of het doen van aanbiedingen door derden. De VO-raad bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de VO-raad deze verzamelt of verwerkt. De VO-raad neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht. Eventuele vragen, klachten of suggesties kunt u sturen naar helpdesk@vo-raad.nl.

 1. Hoe verzamelt de VO-raad persoonsgegevens?

De VO-raad verzamelt persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslag van uw toestemming (die u ook mag intrekken), het uitvoeren van een overeenkomst die u met de VO-raad aangaat, of het gerechtvaardigd belang dat de VO-raad heeft als sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs om namens de werkgevers in het voortgezet onderwijs cao-onderhandelingen te voeren en om te werken aan de verbetering van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs. De VO-raad verzamelt persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • Direct van de betrokken persoon zelf. Bijvoorbeeld als u zich abonneert op een nieuwsbrief, een app downloadt, zich opgeeft voor het bijwonen van een bijeenkomst of een training. Of als u een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt met de VO-raad. Of als u zelf informatie plaatst op onze websites en/of social media kanalen.
 • Als gevolg van het gebruik van of deelname aan dienstverlening. Bijvoorbeeld wanneer u een nieuwsbrief leest, onze websites bezoekt, een bijeenkomst bijwoont, of één van onze instrumenten gebruikt, kan de VO-raad informatie over dat gebruik vastleggen. Voor bijeenkomsten geldt bijvoorbeeld dat de VO-raad foto’s kan maken ten behoeve van de verslaglegging of verslaggeving van de bijeenkomst. Voor online diensten geldt dat de VO-raad uw interacties registreert.
 • Cookies. De VO-raad maakt op zijn websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze website gebruikt cookies voor het analyseren en verbeteren van de website en voor het delen van artikelen op social media. Deze website gebruikt Google Analytics. Dit rapporteert bijvoorbeeld welke pagina’s het vaakst worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), op welke schermgrootte en met welk type apparaat. Op basis daarvan kunnen we de site verbeteren. Deze gegevens gebruiken we niet om te weten wie u bent, maar alleen om de bezoeken aan onze site te analyseren. Daarnaast plaatsen video-platforms Youtube en Vimeo cookies via de video’s op onze site. Ook plaatst de online formulierentool Wufoo cookies bij formulieren.
 • Van het ministerie van Onderwijs. Voor het uitoefenen van haar taken als sectororganisatie ontvangt de VO-raad van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gepseudonimiseerde lijsten met persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers van scholen.

2. Hoe gebruiken wij deze informatie?

De VO-raad verwerkt en verzamelt persoonsgegevens met het doel om;

 • u adequaat te kunnen toelaten tot de dienstverlening van de VO-raad die u zelf heeft aangevraagd;
 • u te informeren over verdere dienstverlening van de VO-raad, indien dit van toepassing is
 • inzicht te krijgen in het gebruik van de dienstverlening en deze dienstverlening te optimaliseren en eventueel te personaliseren;
 • de relatie tussen u en de VO-raad te beheren, waaronder het correct verwerken van wijzigingen in uw persoonsgegevens;
 • marktonderzoek en gebruikersanalyses uit te voeren;
 • Berekeningen te maken in het kader van de onderhandelingen over de CAO.

3. Met wie delen wij deze informatie?

 • Met leveranciers van de VO-raad. De VO-raad kan informatie over gebruikers doorgeven aan leveranciers van wie wij gebruik maken om de dienstverlening te realiseren (bijvoorbeeld externe trainers of sprekers, verwerkers van aanmeldingen voor evenementen, een mailingbedrijf of een (markt)onderzoeksbureau). Als dat het geval is dan sluiten wij schriftelijke overeenkomsten met leveranciers die namens de VO-raad persoonsgegevens verwerken. Hierin worden passende verplichtingen vastgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.
 • Met partners van de VO-raad. In sommige gevallen is het wenselijk om persoonsinformatie te delen met derden die deze informatie zelfstandig gebruiken. Wanneer dat het geval is zullen wij u expliciet om toestemming vragen voor het doorleveren van uw gegevens.
 • Met de autoriteiten. In uitzonderlijke gevallen kan de VO-raad gegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als de VO-raad daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

4. De rechten van gebruikers

U heeft in lijn met de AVG / WBP – voor zover redelijkerwijs mogelijk – het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw eigen persoonsgegevens. Indien u van deze mogelijkheden gebruik wilt maken dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres ledenadministratie@VO-raad.nl.

5. Beveiliging van informatie

De VO-raad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretariaat via helpdesk@VO-raad.nl.

6. Aanpassingen van het privacy statement

Het kan zijn dat de VO-raad in de toekomst besluit tot aanpassing van dit privacy statement. Mocht dat het geval zijn, dan zal de VO-raad u hierover vooraf op de hoogte stellen door publicatie van het gewijzigde privacy statement. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring regelmatig te checken. De meest actuele en toepasselijke versie van het privacy statement kan altijd op de website van de VO-raad geraadpleegd worden. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u ons mailen via: redactie@vo-raad.nl.

7. Auteursrecht

De VO-raad behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht voor de op deze website verstrekte informatie, waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, beeldmerken en logos worden begrepen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VO-raad is het niet toegestaan enige op deze website verstrekte informatie openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.