Zoeken
Perspectieven

Mijn bereik vergroten

Icon

De kern van het leraarschap is het werken met leerlingen in de klas, maar leraren kunnen ook een rol spelen daarbuiten. Bijvoorbeeld in een projectgroep of als intern begeleider op schoolniveau of bestuursniveau, in een regionale denktank of in een landelijk project of netwerk. Werken in die verschillende contexten en netwerken zorgt voor variatie in je werk.

Intern begeleider
Als intern begeleider (of leerlingbegeleider/ondersteuningsbegeleider) ben je betrokken bij het Samenwerkingsverband rond Passend Onderwijs. Je leert daardoor andere organisaties rond de school die kunnen bijdragen aan de ondersteuning van leerlingen beter kennen en ontwikkelt je als netwerker. Je bent daardoor vaak beter in staat om passende oplossingen te vinden voor de problemen waar leerlingen mee worstelen. Je hebt overleg met collega’s, ouders en professionals buiten de school (bijvoorbeeld vanuit maatschappelijk werk, de gemeente en jeugdzorg) bij het zoeken naar passende aanpakken en oplossingen op maat.

Regionaal of landelijk
Je kunt er ook voor kiezen om naast je werk als leraar actief te worden op terreinen die de school of het bestuur overstijgen, bijvoorbeeld door lid te worden van een regionaal of landelijk project- of ontwikkelgroep. Wil je meer doen buiten de school, dan kun je bijvoorbeeld denken aan een rol bij een vakbond of beroepsvereniging (bijvoorbeeld het Lerarencollectief) of bij ontwikkelprojecten zoals Curriculum.nu. Door deelname in een ERASMUS+ project kun je zelfs je werk als leraar combineren met een internationaal perspectief.

Handreikingen en tips

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Tips

Ga eens in gesprek met een leraar die betrokken is in een regionaal of landelijk netwerk of project. Hoe verrijkt dat zijn of haar werk als leraar? Wat vraagt dat aan nieuwe kwaliteiten? Waar liep hij of zij tegen aan?

Ga eens in gesprek met collega’s over in welke rollen leraren betrokken kunnen zijn buiten de school in combinatie met hun werk in de klas. Denk eens aan rollen bij de vakbond, het ministerie (leraar-ambtenaren), vakverenigingen, projecten (bijvoorbeeld het LerarenOntwikkelFonds). Kennen jullie leraren die zo’n rol hebben?

Maak een afspraak met de HR-adviseur binnen jouw bestuur. Misschien heb je gerichte vragen, maar sparren over een idee kan ook altijd.

Zoek online naar een persoonlijkheidstest. Deze kan je een beter inzicht geven in je kwaliteiten en in welke soort functies bij je passen.

Aarzel niet om je leidinggevende een directe vraag te stellen: wat kan er hier op school?

Zoek contact met een leraar van een andere school, bijvoorbeeld via social media. Wat is er anders op die school? Hoe kunnen leraren zich daar ontwikkelen?

Zie loopbaanontwikkeling als een cadeau voor jezelf. Vraag jezelf af: waar kan ik mezelf blij mee maken?

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Tips

Maak expliciet duidelijk wat er mogelijk is op school. Leg dit ook uit aan leraren die daar niet zelf over beginnen.

Ga in gesprek met leraren binnen jouw bestuur die hun werk binnen school combineren met rollen op regionaal of landelijk niveau. Wat levert hen dat op? Waar lopen ze tegenaan? Hoe zou jij hen vanuit het bestuur kunnen ondersteunen?

Benadruk dat de leraar altijd zelf het heft in handen heeft. Praten over stappen zetten kan altijd, het hoeft niet meteen concreet te worden (maar dat kan wel, natuurlijk!).

Stap over je angst heen dat goede mensen weg zullen gaan als je met ze praat over hun loopbaan. Als je ze niet stimuleert in hun ontwikkeling, gaan ze zeker weg

Onderhoud contacten met collega HR-professionals binnen andere scholen of besturen om inspiratie op te doen. Samenwerking met anderen kan bovendien helpen om ondersteuningstrajecten efficiënter te organiseren.

Zorg dat je goed zicht hebt op ondersteuningstrajecten die leraren kunnen helpen bij het verwerven van competenties die voor bepaalde rollen nodig zijn, zodat je leraren die een bepaalde rol ambiëren goed kunt adviseren.

Kijk hoe je leraren die geen duidelijk loopbaanbeeld hebben, maar wel het gevoel hebben vast te zitten, kunt ondersteunen door loopbaancoaching of een loopbaanorientatietraject te organiseren.

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Tips

Laat het jaarlijkse functioneringsgesprek niet alleen over taken gaan. Start zelf het gesprek over loopbaanontwikkeling van een leraar.

Kijk of je jouw netwerk kunt gebruiken om leraren in contact te brengen met inspirerende rolmodellen die hun bereik vergroot hebben en actief zijn in verschillende contexten.

Leraren die ook betrokken zijn bij netwerken buiten de school kunnen een meerwaarde hebben voor een school. Leraren doen immers nieuwe ervaringen op en ontwikkelen een bredere blik. Hoe benut jij de bredere ervaring die dergelijke leraren kunnen inbrengen?

Ga in gesprek met leraren binnen jouw school die hun werk binnen jouw school combineren met rollen op regionaal of landelijk niveau. Wat levert hen dat op? Waar lopen ze tegenaan? Hoe zou jij hen kunnen ondersteunen?

Stap over je angst heen dat goede mensen weg zullen gaan als je met ze praat over hun loopbaan. Als je ze niet stimuleert in hun ontwikkeling, gaan ze zeker weg

Kijk hoe je leraren die geen duidelijk loopbaanbeeld hebben, maar wel het gevoel hebben vast te zitten, kunt ondersteunen door loopbaancoaching of een loopbaanorientatietraject te organiseren.

Zorg dat je goed zicht hebt op ondersteuningstrajecten die leraren kunnen helpen bij het verwerven van competenties die voor bepaalde rollen nodig zijn, zodat je leraren die een bepaalde rol ambiëren goed kunt adviseren.

Perspectieven

Er is meer mogelijk dan je denkt!